تعاریف مختلف چوب

تعریف چوب با توجه به اینکه این ماده را در چه قسمتی بخواهیم مورده استفاده قرار دهیم متفاوت است و به طور کلی میتوان سه تعریف برای آن به کار برد.

۱-تعریف گیاه شناسی:

چوب عبارت است از مجموعه ای از بافت های ثانویه لینین شده گیاهان آوندی که در بین مغز و لایه زاینده (کامبیوم) ساقه و ریشه و شاخه ها قرار می گیرد.

۲-تعریف صنعتی چوب:

چوب عبارت است از ماده ای جامد و مختلخل فیبری شکل، که دارای ساختمان سازمان یافته ای است و از هر طرف نایکسان و ناهمگن می باشد.

۳-تعریف تجاری چوب:

چوب عبارت است از قسمت های داخلی ساقه، ریشه و شاخه درختان و درختچه ها که قابل تبدیل برای استفاده در مصارف گوناگون می باشد و میتوان با کار کردن بر روی آن به ارزش و مرغوبیت آن افزود.

 

مواد استخراجی تا ۵% وزن خشک چوب شامل:

– مواد معدنی مانند کربنات کلسیم، اسیدهای آلی
– هیدروکربورهای چرب و معطر
– ترپن ها، صمغ ها و کائوچو
– کینون ها و مواد رنگی
– آلکالوئیدها(سم ها)
– هیدرات کربن مانند نشاسته و قندها و…

مواد استخراجی را از طریق تقطیر چوب و افزودن موادی بر آن از چوب جدا می کنند، که در اثر این عمل موادی مانند ذغال اکتیو، اسید استیک و صمغ واکس به دست می آید.

در مجموع عناصر عمده تشکیل دهنده چوب شامل:

– ۵۰% کربن
– ۴۳% اکسیژن
– ۱٫۶% هیدروژن
– ۰٫۲% خاکستر
– ۰٫۰۴% ازت

چوب

تعاریف مختلف چوب